Openingstijden: ma t/m vr van 09:00 tot 17:00
+31 (0)36-5218290

 

De Algemene service voorwaarden SolidCare4Mobile

Artikel

1. Definities

2. Algemene voorwaarden

3. Aanbiedingen en prijsopgaven

4. Aanmelden van reparaties cq opdrachten

5. Transport van klant naar SolidCare4Mobile

6. Transport van SolidCare4Mobile naar de klant

7. Uitvoering van Diensten

8. Betalingsvoorwaarden

9. Niet betaalde of opgehaalde reparaties

10. Garantie

11. Aansprakelijkheid

12. Vrijwaring

13. Overmacht

14. Toepasselijk rechtArtikel 1: Definities

1. SolidCare4Mobile: Is een handelsnaam en activiteit van Semasco BV.
2. Semasco BV: Is gevestigd te Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39096409.
3. SolidCare4Mobile: Biedt aftersales en reparatie diensten voor ICT producten aan diverse klanten.
4. Klanten: Rechtspersonen, zakelijk of particulier die diensten af nemen van SolidCare4Mobile.
5. Diensten: Aftersales- of reparatieservices of andere werkzaamheden die in opdracht van de klant worden uitgevoerd.


Artikel 2: Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met SolidCare4Mobile betreffende diensten in opdracht van de klant.
 2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoop of algemene voorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SolidCare4Mobile zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door SolidCare4Mobile aangepast worden. SolidCare4Mobile adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 3: Aanbiedingen en prijsopgaven

 1. Aanbiedingen en/of prijsopgaven kunnen via de website, mail of per brief worden aangeboden.
 2. Deze aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn vrijblijvend en worden bindend na schriftelijke of mondelinge opdracht van de klant.
 3. In de aanbieding en/of prijsopgave staan details vermeld van de opdracht zoals de prijs (inclusief of exclusief BTW), de uitvoeringstermijn, de kosten voor verzending, eventuele onderzoekskosten en/of handelingskosten.
 4. In het geval dat de werkzaamheden aanzienlijk meer gaan kosten mag SolidCare4Mobile de aanbieding en/of prijsopgave aanpassen als de kosten 20% hoger zijn dan het oorspronkelijke aanbod.
 5. De uitvoeringstermijn of levertijden zijn indicatief en geven de klant, in geval van overschrijding van de termijn, geen recht tot annulering of ontbinding van de opdracht.
 6. Indien de klant niet akkoord gaat met de aanbieding en/of prijsopgave zullen ten alle tijden onderzoekskosten in rekening worden gebracht.
 7. Indien de klant niet wenst te betalen voor de opdracht vervalt het eigendom van het aangeboden te repareren product.

Artikel 4: Aanmelden van reparaties cq opdrachten

 1. SolidCare4Mobile hanteert voor het aanmelden van te repareren producten de website www.solidcare4mobile.nl of overeengekomen bestanden per e-mail.
 2. Om de gebruikelijke doorlooptijden na te komen voor een reparatie dient de klant het product aan te melden en gebruik te maken van deze aanmeld procedure.
 3. Indien de klant een product op andere wijze aanmeldt, dan wel het aanmeld formulier niet correct of onvolledig heeft ingevuld, dan heeft SolidCare4Mobile het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen.
 4. Indien SolidCare4Mobile besluit de aanmelding wel in behandeling te nemen, doch leidt de incorrecte wijze van aanmelding tot vertraging of incorrecte afhandeling van de aanmelding, dan kan SolidCare4Mobile daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. SolidCare4Mobile behoudt zich het recht voor eventuele extra kosten in verband met niet correcte aanmelding door te berekenen aan de klant.

Artikel 5: Transport Van klant naar SolidCare4Mobile

 1. Klanten die een reparatie opsturen naar SolidCare4Mobile worden met nadruk geadviseerd om dat aangetekend te doen. Het reparatiecentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van een pakket dat de klant opstuurt.
 2. De kosten voor het opsturen/aanleveren van producten voor reparatie zijn voor de klant.
 3. De ter vervoer aan te bieden mobiele telefoons dienen altijd in een doos(je) verpakt te worden, gevuld met deugdelijk vulmiddel. De doos dient vervolgens deugdelijk afgesloten te worden teneinde de kans op diefstal uit de doos zo klein mogelijk te maken. LET OP: Als de 'verkoopverpakking' wordt gebruikt als verpakking voor verzending, dan moet daar nog een extra neutrale doos omheen. Dit om de kans van vermissing te verkleinen.
 4. Na ontvangst bij SolidCare4Mobile zullen wij het toestel in behandeling nemen voor reparatie of (ingeval van garantie) ter reparatie aanbieden bij een erkend reparatiecentrum. Het meesturen van de lader en de batterij is alleen noodzakelijk indien de storing vermoedelijk met één van deze twee onderdelen te maken heeft. Onnodig meesturen van onderdelen geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant. LET OP: Simkaarten niet meesturen, SolidCare4Mobile kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6: Transport van SolidCare4Mobile naar de klant

 1. SolidCare4Mobile maakt voornamelijk gebruik van diverse transporteurs om pakketten naar klanten te versturen.
 2. De kosten voor transport worden doorberekend aan de klant.
 3. Indien de buitenzijde van een pakket/transportbox bij ontvangst is beschadigd, dan wel de verzegeling/sluiting is verbroken, dan mag het pakket/transportbox niet in ontvangst worden genomen, op straffe van verval van recht op vergoeding van schade.
 4. Indien de klant bij SolidCare4Mobile gegevens opvraagt over verzending, manco of handtekening voor ontvangst, dan kan SolidCare4Mobile die informatie alleen verschaffen, indien het verzoek om informatie niet later wordt gedaan dan 10 dagen na datum van de zending waar de gevraagde informatie betrekking op heeft.

Artikel 7: Uitvoering van Diensten

 1. SolidCare4Mobile richt zich voornamelijk op reparatie buiten garantie. Reparaties die binnen de garantievoorwaarden van de fabrikant vallen worden doorgestuurd naar het desbetreffende reparatiecentrum. Voor de bepaling of een reparatie wel of niet binnen garantie valt richt Solidcare4Mobile zich volledig naar de garantiebepalingen van de fabrikant van de mobiele telefoons. Hiervan wordt niet afgeweken, tenzij de klant daarover met de fabrikant overeenstemming heeft bereikt, hetgeen moet blijken uit een door deze beide partijen ondertekend schriftelijk stuk. De garantietermijn wordt per geval bepaald middels de door de fabrikant opgestelde regels. Het kan voorkomen dat het toestel administratief binnen garantie valt, maar door toedoen van schade (val- stoot- of drukschade dan wel waterschade) het toestel alsnog buiten garantie valt. De uiteindelijke garantie bepaling zal door het reparatiecentrum geschieden.
 2. Bij het onder garantie aanbieden van een toestel dient altijd een kopie aankoopbon meegestuurd te worden,indien deze ontbreekt worden de kosten van reparatie en afhandeling in rekening gebracht.
 3. De aankoopnota moet voorzijn zijn van het geprinte IMEI nummer van het toestel, indien dit ontbreekt of met de hand is geschreven is de aankoopnota niet geldig.
 4. Indien er kosten zijn verbonden aan de reparatie van het toestel dan zal de klant een prijsopgave ontvangen van de kosten. Er dient binnen 10 dagen na prijsopgave gereageerd te worden. Bij gebreke van een reactie op een prijsopgave gaat het reparatiecentrum ervan uit dat de prijsopgave niet akkoord is bevonden en zal zij het toestel retour zenden, waarbij alleen de onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Reclamatie achteraf is nimmer mogelijk.
 5. Toestellen die aan het reparatiecentrum worden aangeboden zonder IMEI sticker, worden niet voor reparatie in behandeling genomen. Indien het IMEI nummer van een toestel is verwijderd, dan vervalt tevens de garantie voor dit toestel. Een toestel waarvan het IMEI nummer op de achterzijde van het toestel niet overeenkomt met het IMEI nummer dat in het toestel is geprogrammeerd, wordt eveneens door het reparatiecentrum niet ter reparatie in behandeling genomen. Ook deze toestellen zullen aan de klant worden geretourneerd, waarbij de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 6. IMEI nummers van gestolen of vermiste mobiele telefoons staan opgeslagen in een database. Indien dergelijke toestellen ter reparatie aan het reparatiecentrum worden aangeboden, houdt het reparatiecentrum het recht voor deze niet in behandeling te nemen. Eventueel door het reparatiecentrum gemaakte kosten worden in rekening gebracht.
 7. Het reparatiecentrum behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven aan te passen.
 8. Voor wijzigingen of verwijdering van persoonlijke data en/of instelling in ter reparatie aangeboden toestellen kan het reparatiecentrum nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

 1. De bij een gerepareerd toestel gemaakte kosten zullen aan de klant in rekening gebracht worden door SolidCare4Mobile middels een factuur.
 2. Deze factuur dient vooraf aan de verzending voldaan te worden.
 3. Bij grootzakelijke klanten kunnen andere betalingsvoorwaarden worden besproken.

Artikel 9: Niet betaalde of opgehaalde reparaties

 1. In dien een reparatie niet is betaald zal SolidCare4Mobile de klant een herinnering sturen. Indien na de tweede herinnering en over een periode van 45 dagen vanaf het gereed melden van de reparatie er geen betaling heeft plaats gevonden is Solidcare4Mobile gerechtigd het product te behouden, te verkopen of te vernietigen.

Artikel 10: Garantie

 1. Mocht een reparatie niet deugdelijk zijn uitgevoerd en hierover wordt binnen een termijn van drie maanden gereclameerd, dan zal deze reparatie kosteloos worden hersteld, mits het gaat om precies dezelfde klacht en het garantiezegel van het reparatiecentrum niet is verbroken.
 2. Er is geen garantie van toepassing indien het gaat om een andere klacht of defect dan de voorgaande reparatie.
 3. Indien een gerepareerd toestel na de reparatie in contact is gekomen met vloeistof vervalt de garantie.
 4. Bij reparatie en het testen van het toestel kunnen de gegevens (contact- datagegevens, foto's etc) verloren gaan. Het toestel kan terug gezet worden naar de fabrieksinstelling. SolidCare4Mobile geeft in die gevallen geen garantie op behoud van informatie van het toestel.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. SolidCare4Mobile is pas aansprakelijk voor de goede behandelijk na ontvangst van het toestel, tot het overdragen aan de transporteur voor retour zending.
 2. SolidCare4Mobile is aansprakelijk voor het goed repareren van de opgegeven klacht. Indien de klacht niet goed of onduidelijk is omschreven is Solidcare4Mobile niet aansprakelijk voor de complete werking van het toestel.
 3. SolidCare4Mobile sluit elke aansprakelijkheid uit betreffende indirecte schade, gevolgschade, gemiste besparingen of gederfde winst, schade van bedrijfsstagnatie en verlies van gegevens bij de uitvoering van testen of reparatie van het toestel.
 4. Indien SolidCare4Mobile aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade zal de aansprakelijkheid zich beperken tot maximaal het factuurbedrag van de reparatie.
 5. Indien de reparatie niet uitgevoerd kan worden wegens het niet of slecht verkrijgen van benodigde onderdelen kan SolidCare4Mobile nummer aansprakelijk worden gesteld voor het uiteindelijke resultaat.

Artikel 12: Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart SolidCare4Mobile voor aansprakelijkheid van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom of gebruik van gegevens, aangeleverd in het toestel of externe opslagmedia, bij de uitvoering van het testen of repareren van het toestel.
 2. Indien de klant informatie, software, bestanden etc aanlevert in het toestel of opslagmedia, garandeert deze dat deze informatie vrij is van virussen en of defecten. Bij het retour leveren van deze informatie vrijwaart de klant SolidCare4Mobile op de oorspronkelijke en goed werking van deze informatie.

Artikel 13: Overmacht

 1. SolidCare4Mobile is niet gehouden aan de uitvoering van de opdracht indien dit wordt verhinderd door omstandigheden die niet door SolidCare4Mobile zijn te beïnvloeden.
 2. Bij overmacht kan de opdracht worden geannuleerd of worden opgeschort.
 3. SolidCare4Mobile is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door natuurlijk geweld, oorlog of niet te voorziene omstandigheden en die zijn uitgesloten bij verzekeraars voor de diverse verzekeringen.

Artikel 14: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst of opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

Walk-In service:

Almere

 • afgeven en ophalen van uw reparatie
 • klaar terwijl u wacht (op afspraak)
 • klantvriendelijke wacht- en werkruimte met internet faciliteiten

Dilbeek

 • afgeven en ophalen van uw reparatie

Huawei Experience Center

 • afgeven en ophalen van uw Huawei reparatie

 
 
SolidCare4Mobile is een handelsnaam van Semasco B.V.